ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W. Witosa w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 68

23 - 300 Janów Lubelski

Dysponent strony: mgr C. Dobrowolski - nauczyciel wychowania fizycznego

 
 
 
   
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sporty - Obronne

Projekt "Młodzi Nieustraszeni"

 

 

Szkolne Koło

Ligi Obrony Kraju

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla uczniów

Liceum ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego

im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 15 z dnia 15 stycznia 2009,Nr 4,poz. 17)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843).

5. Statut Szkoły ( Wewnątrzszkolny System Oceniania )

6. Program nauczania wychowania fizycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej Zdrowie-Sport-Rekreacja,  Urszula Kierczak

CELE KSZTAŁCENIA – wymagania ogólne z Podstawy Programowej

Celem kształcenia przedmiotu wychowanie fizyczne jest przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności:

-   uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie;

-   stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia;

-   działanie jako krytyczny konsument (odbiorca ) sportu;

-   umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

-   diagnoza poziomu rozwoju fizycznego ucznia oraz umiejętności ruchowych i wiadomości z zakresu wychowania fizycznego ,

-   ocena postępu w zakresie wychowania fizycznego osiąganego w procesie kształcenia,

-   dostarczanie informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat stopnia opanowania materiału z zakresu wychowania fizycznego oraz postawy na zajęciach,

-   wdrożenie uczniów do efektywnej samooceny, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy w edukacji szkolnej,

-   motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju w zakresie zwiększania sprawności fizycznej, nabywania umiejętności ruchowych i zdobywania wiedzy dotyczącej szeroko pojętej kultury fizycznej,

-   ciągłe modyfikowanie wymagań, treści i form zajęć wychowania fizycznego, dostosowywanie ich do potrzeb i możliwości uczniów.

Zadania dydaktyczno - wychowawcze dla uczniów:

1. Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających:

a) kształtowanie i doskonalenie sprawności psychomotorycznej,

b) aktywne uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej człowieka:

utylitarnej, rekreacyjnej, sportowej, obronnej, zdrowotnej.

2. Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających:

a) organizowanie aktywnego wypoczynku indywidualnego grupie rówieśniczej, w rodzinie

b) dokonywanie samooceny i samokontroli sprawności motorycznej, umiejętności ruchowych i rozwoju fizycznego

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zachowanie zdrowia i zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom

3. Przygotowanie uczniów do pełnienia ról podmiotowych przez:

a) kształtowanie współpracy, współdziałania,

b) kształtowanie świadomej dyscypliny,

c) umiejętność podporządkowania własnych działań na rzecz zespołu,

d) poznawanie i przestrzeganie norm postępowania,

e) poznawanie i stosowanie zasad „fair play”,

f) kształtowanie postaw i umiejętności- wybieranie tych form działania, które są wartościowe dla osiągnięcia pożądanych celów.

4. Kształtowanie aktywności ruchowej uczniów przez:

a) stwarzanie możliwości poznawania i stosowania ruchu w jego różnorodnych przejawach,

b) stwarzanie warunków do pełnienia przez uczniów ról podmiotowych inicjatora i organizatora aktywności ruchowej indywidualnej i w grupie rówieśniczej.

KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ / KOŃCOWOROCZNEJ      

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy:

„ Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę”

 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

„Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”.

OCENA SEMESTRALNA LUB KOŃCOWOROCZNA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OBEJMUJĘ:

 

Stosunku do przedmiotu:

-   wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się,

-   udział w organizacji lekcji / przygotowanie miejsca zajęć ruchowych, przeprowadzenie fragmentu lekcji, np. rozgrzewki, inwencja w organizowaniu gier i zabaw oraz w doborze ćwiczeń,

-   aktywne uczestnictwo w zajęciach wf,

-   zaangażowanie w życie sportowe grupy, szkoły,

-   dążenie do podnoszenia sprawności, zdobywania umiejętności i wiadomości w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości fizycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych,

-   wykazanie się umiejętnościami w zakresie organizacji rozgrywek sportowych, czynny udział w rozgrywkach sportowych, rekreacyjnych,

-   stosowania zasady „fair-play”, pomoc uczniom słabszym,

-   posiadanie nawyków higieniczno - zdrowotnych,

-   przestrzeganie regulaminu obiektów sportowych, dbanie o szkolny sprzęt sportowy,                                              - wykonanie pomocy naukowych,  np.: plansz, zestawień wg zapotrzebowania,

 

Postawę wobec kultury fizycznej i zdrowego ciała:

-   systematyczne usprawnianie, właściwa postawa społeczna i kultura osobista,

-   stosunek ucznia do zajęć, jego obowiązkowość, punktualność, aktywność, pilność, stosunek do kolegów                              i koleżanek, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

-   uczestnictwo w różnych formach kultury fizycznej (sport, rekreacja, turystyka, fitness) organizowanych przez szkołę i ośrodki samorządowe,

-   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów i obowiązków uczniowskich,

-   pomoc nauczycielowi (np. pokaz, przeprowadzenie rozgrzewki, propozycje ciekawych rozwiązań dotyczących tematu lekcji),

-   systematyczny udział w zajęciach – posiadanie stroju i aktywny udział w proponowanych formach aktywności fizycznej,

-   dbałość o swoje zdrowie, higienę osobistą,

-   wysiłek wkładany w wykonywanie zadania,

-   aktywnie uczestnictwo w zajęciach, chęć powiększania zakresu swoich umiejętności ruchowych, poziomu swojej sprawności fizycznej,

-   dbałość o własne zdrowie i prawidłową postawę ciała, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych,

-   posługiwanie się zasadą fair – play,

-   zaangażowanie społeczne w krzewieniu kultury fizycznej,

-   reprezentowanie barw szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych, zawodach i imprezach sportowo – rekreacyjnych

Negatywna postawa przejawia się  :

-   negatywnym stosunkiem do przedmiotu (niezdyscyplinowanie, brak chęci lub odmowa wykonywania ćwiczeń, stwarzanie zagrożenia na lekcji),

-   odmową reprezentowania barw szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych i imprezach sportowo – rekreacyjnych bez podania przyczyny.

 

Wiadomości:

-   wiadomości związane z zasadami funkcjonowania organizmu, regeneracji sił, czynnym odpoczynkiem, postawą ciała, kształtowaniem i oceną sprawności oraz zdrowia,

-   wiadomości na temat wykorzystania przyborów i przyrządów oraz bazy sportowej,

-   wiadomości dotyczące organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych                        i turystycznych, przygotowanie miejsca zajęć ruchowych, przeprowadzenie rozgrzewki,

-   inwencja w organizowaniu gier i zabaw oraz w doborze ćwiczeń,

-   znajomość przepisów gier zespołowych i wybranych dyscyplin sportowych,

-   znajomość terminologii związanej z wychowaniem fizycznym, wybranych zagadnienia edukacji prozdrowotnej, zasad zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy przedmedycznej, treningu zdrowotnego,  itp.

-   wiedza z zakresu przygotowania organizmu do wysiłku (rozgrzewka),

-   znajomość i stosowanie ćwiczeń oddechowych, rozciągających i relaksacyjnych,

-   znajomość i opracowanie programu aktywności fizycznej dostosowanego do własnych potrzeb – rekreacja ruchowa.

Nauczyciel ocenia wiadomości ucznia stosując zadania domowe, sprawdziany, testy, referaty, wypowiedzi, odpowiedzi, obserwację ucznia na zajęciach i w innych działaniach na rzecz szkoły).

 

Umiejętności:

-   poziom umiejętności ruchowych na podstawie przeprowadzanych sprawdzianów zgodnych                                  z wymaganiami programowymi z zakresu indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej                     (z uwzględnieniem postępu),

-   umiejętność diagnozowania własnej sprawności,

-   wybrane umiejętności techniczne, taktyczne, utylitarne, ruchowe, organizacyjne,

-   umiejętności dokonywania pomiarów, odczytu i zapisu wyników,

-   umiejętność przeprowadzenia niektórych części zajęć /rozgrzewka/, po ustaleniu z nauczycielem,

-   umiejętność znajomości zasad bezpieczeństwa,

-   umiejętności stosowania wiadomości w różnych przejawach aktywności ruchowej,            

-   umiejętność sędziowania, organizowania zawodów, gier i zabaw, 

-   umiejętność doboru przeprowadzenia ćwiczeń kształtujących, korekcyjnych i relaksacyjnych,

-   umiejętność określania swoich słabych i mocnych stron ( samoocena, samokontrola),

-   umiejętność asekuracji i samoasekuracji podczas wykonywanych ćwiczeń,

-   poprawność wykonania techniki i stosowanie taktyki (płynność oraz tempo przebiegu ćwiczenia, stopień trudności, możliwości psychofizyczne, zaangażowanie ucznia oraz wkład jego pracy).

 

Sprawność fizyczną i jej postęp

Sprawność fizyczna lub wydolność, oraz jej przyrost sprawdzana jest za pomocą zestawów ćwiczeń, czyli  prób  wybranych  testów  jedno  lub  wieloczynnościowych. Uczeń po przeprowadzonych próbach powinien potrafić dokonać samooceny swojej sprawności i porównać swoje wyniki z przyjętymi normami.

 

Samokontrola i samoocena

Nauczyciel w ciągu całego roku wdraża uczniów do samokontroli i samooceny. Samokontrola i samoocena ucznia obejmuje:

-   stan rozwoju fizycznego,

-   poziom rozwoju sprawności fizycznej,

-   poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej

-   zmianę postaw i nawyków.

 

Działalność pozalekcyjna

-   udział ucznia w rekreacyjnych formach kultury fizycznej ( zajęcia pozalekcyjne, inne formy dostępne w środowisku lokalnym),

-   udział w rozgrywkach między klasowych, w zawodach sportowych, imprezach sportowo-rekreacyjnych,

-   prace na rzecz szkoły (plakaty, gazetki, plansze, przybory itp.),

-   pomoc w porządkowaniu pomieszczeń, bazy sportowej, magazynu sprzętu.

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-   spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

-   wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania (w tym również uczestniczenie w nadobowiązkowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych w szkole lub poza nią oraz udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych),

-   wzorowo wypełnia obowiązek gotowości do lekcji,

-   prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia,

-   wykazuje wzorową postawę w stosunku do współćwiczących,

-   opanował umiejętności i wiadomości ponadpodstawowe, uzyskując wysokie wyniki z zadań kontrolno-oceniających,

-   propaguję rekreacyjne formy spędzania czasu wolnego, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach reprezentując szkołę.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-   całkowicie opanował materiał programowy,

-   ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie,

-   zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie,

-   systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnianiu,

-   prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną                             i osiąga duże postępy osobistym usprawnianiu,

-   bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania,

-   jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń,

-   wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć,

-   posiada duże wiadomości i szerokie umiejętności w zakresie kultury fizycznej.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-   w zasadzie opanował materiał programowy,

-   ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość płynnie i dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi,

-   aktywnie uczestniczy w zajęciach,

-   bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków szkolnych, prowadzi higieniczny tryb życia,

-   osiąga postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i wiadomości,

-   nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie,

-   wykazuje się dobrą sprawnością ogólną,

-   jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń,

-   z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności na lekcji,

-   staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie do zajęć są na wysokim poziomie,

-   uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-   opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami,

-    wywiązuje się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, 

-   osiąga przynajmniej minimalny postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości,

-   ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi,

-   potrafi wykonać najprostsze ćwiczenia przy pomocy nauczyciela, popełniając błędy,

-   przejawia pewne braki w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-   uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym,

-   uczestniczy w zajęciach i wywiązuje się z powierzonych obowiązków w stopniu minimalnym,

-   ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

-   ma duże braki w umiejętnościach i wiadomościach z zakresu treści programowych, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

-   wykazuje wyraźny brak nawyków higienicznego i zdrowego trybu życia,

-   posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej,

-   na zajęciach wychowania fizycznego przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń,

-   nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu fizycznym.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-   jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,

-   nie opanował umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym,

-   nie wykazuje najmniejszej chęci poprawy sprawności fizycznej,

-   nie chce wykonywać żadnych ćwiczeń, prób i testów mimo zachęty ze strony nauczyciela,

-   wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami,

-   charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie kultury fizycznej,

-   jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć,

-   nie bierze czynnego udziału w lekcji,

-   swoim zachowaniem dezorganizuje grupę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych,

-   prowadzi niehigieniczny, niesportowy tryb życia.

ZASADY OGÓLNE

 

§      Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego.

§      Uczeń w ciągu roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.

§      Semestralną i końcową ocenę  z wychowania fizycznego ustala się według skali:
1 - niedostateczna
2 - dopuszczająca
3 - dostateczna
4 - dobra
5 - bardzo dobra
 6 - celująca

§      Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy  i umiejętności.

§      O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą informowani przez wpis do dziennika, bezpośrednio po otrzymaniu oceny. O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej rodzice i uczniowie zostaną poinformowani najpóźniej dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną.

§      Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych danego ucznia.

§      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

§      Niedyspozycja nie jest powodem do zwolnienia z aktywnego uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego.

§      Uczeń nie ćwiczący:

- pomaga w sędziowaniu,

- organizuje lub pomaga w organizacji zajęć ruchowych,

- wywiązuje się z roli kibica,

- angażuje się i pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły lub poza nią

   uczeń pomaga w redagowaniu gabloty.

§      Uczeń ma obowiązek przestrzegać ogólnie przyjęte zasad dobrego wychowania, z szacunkiem zwracać się do współćwiczących i nauczyciela, unikać zwrotów i słów wulgarnych.

§       Podczas zajęć wychowania fizycznego nie wolno używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

§       Uczeń ma obowiązek przestrzegać przepisów bhp, regulaminów obiektów sportowych przed, w trakcie oraz po lekcji wychowania fizycznego.

§       Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z obowiązku opanowania realizowanych tego dnia zadań.

§       Uczeń, który nie podszedł do zadania kontrolno-oceniającego z powodu nieobecności na zajęciach jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni uzupełnić zaległe zadanie / terminy zadań kontrolno-oceniających z L.A. uzależnione będą od warunków atmosferycznych/. W przypadku umyślnego uniknięcia zaliczenia uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

§       Stopień opanowania przez ucznia zasobu wiedzy i umiejętności oceniany jest za pomocą zadań kontrolno - oceniających oraz sprawiedliwej i rzetelnej samooceny, po zrealizowaniu zadań                      z wybranych dyscyplin  sportowych. Zaplanowane zadania kontrolne   i   sprawdziany  są obowiązkowe.

§      Uczeń ma możliwość poprawy ocen cząstkowych (po uzgodnieniu czasu i formy z nauczycielem wychowania fizycznego)

§      Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji wszystkich zadań kontrolno-oceniających, wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego:

- w przypadku przystąpienia ucznia do sprawdzianu, nie może on otrzymać oceny niedostatecznej

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu i nie wykorzysta  możliwości zaliczenia w dodatkowym terminie (dwa tygodnie).

§      „Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego , kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania”„ Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych”                                                                                      

     Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy )

§      „ Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.”                                                                                                                                                „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”                                                                                       „Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.( Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych )

W przypadku uzyskania oceny rocznej (semestralnej) niedostatecznej uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

Standardy wymagań

 

Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego i aktywności fizycznej.

Uczeń:

Postawa

Umiejętności

Wiadomości

Przestrzega podstawowe nawyki higieniczne

Wskazuje mocne i słabe strony własnej sprawności fizycznej

Rozumie związek aktywności fizycznej z ogólnym stanem zdrowotnym organizmu. Potrafi zaplanować własny rozwój.

Dostrzega konieczność pracy nad swoim charakterem w kształtowaniu postaw prozdrowotnych

Świadome podejmuje wysiłek w celu uzyskania założonych wyników.

Dokonuje samooceny uzyskanych wyników w kontekście podjętych starań w celu ich osiągnięcia.

Obiektywnie ocenia swoją aktywność fizyczną oraz możliwości i umiejętności ruchowe.

Przyjmuje odpowiedzialność za swoje zdrowie i ciało.

Omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących.

Podejmuje dojrzałe i przemyślane decyzje związane ze swoim zdrowiem

Systematyczne doskonali umiejętności samooceny i samokontroli aktywności fizycznej, rozwoju fizycznego i umiejętności ruchowych.

 Podejmuje dojrzałe i przemyślane decyzje związane ze zdrowiem swoim i swoich najbliższy

Dokonuję rzetelnej i krytycznej samooceny własnej sprawności, przygotowuję indywidualny plan rozwoju.

Potrafi ocenić stan rozwoju fizycznego organizmu oraz umiejętności ruchowych.

Wykonuje samodzielnie próby testu sprawności, ocenia wyniki.

Potrafi opracować i zrealizować program aktywności fizycznej dostosowany do  własnych potrzeb. Potrafi dobrać ćwiczenia kształtujące określone umiejętności ruchowe.

Potrafi rozłożyć wysiłek podczas ćwiczeń w terenie.

Potrafi dokonać samooceny i kontroli umiejętności ruchowych za pomocą wybranego testu sprawności, interpretuje uzyskane wyniki.

Samodzielnie przygotowuje zadania sprawnościowe dostosowane do własnej wydolności

Potrafi poprawnie wykorzystać ćwiczenia kształtujące szybkość, siłę, skoczność, wytrzymałość, gibkość i orientację z wykorzystaniem sprzętu na siłowni.

Potrafi przeciwstawić presji otoczenia , zachowuje się asertywnie.

Umie planować własny rozwój. Potrafi opracować i wykonać zestawy ćwiczeń kształtujących poszczególne partie mięśniowe.

Wykorzystuje wiedzę i umiejętności do kształtowania zachowań prozdrowotnych własnych i rówieśników

Stosuje testy analityczne i syntetycznie oceniające sprawność fizyczną.

Opracowuję zestawy ćwiczeń kształtujących określone cechy motoryczne.

Umie opracować indywidualny plan treningowy dostosowany do określonych osób.

Zna zasady bezpiecznego udziału we wszystkich formach aktywności fizycznej. Zna i przestrzega  regulaminy sali gimnastycznej i obiektów sportowych, przepisy bezpieczeństwa na zajęciach, korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych. Omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju i rodzaju pracy zawodowej.

Dostrzega zmiany w organizmie podczas wysiłku fizycznego. Wie, jakie są korzyści dla zdrowia wynikające z różnych form aktywności fizycznej. 

Wie, jaki jest związek wysiłku fizycznego z rozwojem i funkcjonowaniem organizmu. Wie, jak można kształtować sprawność motoryczną z wykorzystaniem warunków naturalnych terenu

Zna zasady bezpiecznego udziału w zajęciach ruchowych.

Wie, jakie są sposoby kontroli, kształtowania i samooceny sprawności fizycznej, zna próby sprawności i wybranego testu.

Wie, jakie są szkodliwe skutki używania sterydów i środków dopingujących dla zwiększenia masy mięśniowej. Potrafi wskazać miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do ćwiczeń fizycznych (siłownie, ścieżki zdrowia, tereny sportowe ).

Zna i wykorzystuje sposoby odmowy i sprzeciwu wobec presji używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań szkodliwych dla zdrowia. Wykorzystuje miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy do ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych (siłownie, ścieżki zdrowia, tereny sportowe itp.)

Samodzielnie wybiera test sprawności fizycznej, wykonuje próby i interpretuje uzyskane wyniki.

Zna rózne testy sprawności, potrafi zinterpretować uzyskane wyniki.

 

Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty

Uczeń:

Postawa

Umiejętności

Wiadomości

Samodzielnie  i świadomie dba o rozwój swojej sprawności.

Dokonuje samooceny  uzyskanych wyników w kontekście posiadanych możliwości i uzdolnień.

Porażkę traktuje jako mobilizację do zwiększenia wysiłku.

Stara się stosować zasady olimpizmu w sporcie i życiu codziennym.

Świadomie podejmuje wysiłek fizyczny, pokonuje własne słabości.

Przestrzega zasady uczciwej rywalizacji na boisku sportowym i w życiu codziennym. Neguje stosowanie środków dopingujących.

Z pełnym zaangażowaniem wypełnia swoje zadania, jest dokładny i rzetelny.

Jest uczciwy w swoich werdyktach sędziowskich .

Przestrzeganie zasady fair play w rywalizacji sportowej.

Wykorzystuje rekreacyjne i zdrowotne walory lekkiej atletyki do rozwijania wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowania ambicji, doskonalenia sprawności kondycyjnej i morfofunkcyjnej.

Rozumie, że sukcesem jest pokonanie własnych słabości.

Jest rzetelnym oraz uczciwym zawodnikiem i sędzią.

Stosuje zasada fair play jako zawodnik i sędzia w konkurencjach lekkoatletycznych.

Dokonuje samooceny osiąganych wyników i określa możliwości ich poprawy.

Bierze czynny udział w rywalizacji sportowej z wykorzystaniem opanowanych elementów techniki biegów, skoków i rzutów.

Samodzielnie przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę w zależności od planowanych zajęć ruchowych.

Ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności.

Opracowuje i przedstawia materiał w postaci prezentacji multimedialnej o historycznych osiągnięciach polskich lekkoatletów.

Potrafi samodzielnie dobrać i zademonstrować ćwiczenia doskonalące umiejętności techniczne w poszczególnych dyscyplinach lekkoatletycznych.

Wykorzystuje poznane poznane elementy techniki biegów, skoków, rzutów w rywalizacji sportowej.

Opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb. Potrafi dobrać i wykonać poprawnie ćwiczenia przygotowujące organizm do wysiłku.

Ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności.

Stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych formach aktywności fizycznej.

Rzetelnie dokonuje samooceny osiągniętych wyników i wskazuje sposoby i możliwości ich poprawy.

Potrafi wskazać reakcje organizmu na wysiłek fizyczny w zależności od stopnia intensywności. Wykorzystuje poznane elementy techniki w rywalizacji sportowej.

Umie zastosować poznane elementy techniki i taktyki w indywidualnych formach aktywności fizycznej.

Potrafi swoim przykładem zachęcić innych do aktywności fizycznej.

Wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą  w celu zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji.

Wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej.

Zna wartość ruchu w terenie oraz korzyści wynikające z aktywności fizycznej.

Wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi.

Wymienia zasady prozdrowotnego stylu życia.

Wie, jak wykorzystać warunki naturalne do uprawiania sportu.

Zna i przestrzega zasad prozdrowotnego stylu życia.

Wie, jakie są warunki bezpiecznego zorganizowania miejsca do ćwiczeń lekkoatletycznych.

Zna rekreacyjne i zdrowotne  walory lekkiej atletyki.

Zna zasady prawidłowego przygotowania organizmu do wysiłku.

Wie, jakie są rodzaje dyscyplin lekkoatletycznych.

Wie, gdzie szukać wiarygodnych źródeł informacji dotyczących zdrowia i sportu. Krytycznie analizuje informacje medialne.

Wymienia osiągnięcia polskich lekkoatletów.

Zna zasady bezpiecznego wykorzystania urządzeń i sprzęty w konkurencjach lekkoatletycznych. Potrafi samodzielnie selekcjonować i krytycznie ocenić informacje z różnorodnych źródeł.

Zna charakterystykę poszczególnych dyscyplin lekkoatletycznych. Zna walory rekreacyjne i zdrowotne lekkiej atletyki.

Wie, jak bezpiecznie wykorzystać urządzenia i sprzęt w konkurencjach lekkoatletycznych oraz w rekreacji.

 

Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych

Uczeń:

Postawa

Umiejętności

Wiadomości

Potrafi panować nad swoimi emocjami. Jest konsekwentny w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności.

Posiada umiejętność współpracy  współdziałania w zespole w celu osiągnięcia wyników.

Przestrzega zasady fair play w czasie gry. Właściwie zachowuje się w sytuacji bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem.

Akceptuje i szanuje odmienność innych. Podporządkowuje się decyzjom kapitana zespołu. Właściwie zachowuje się na boisku i trybunach zarówno w czasie zwycięstwa , jak i porażki.

Odczuwa radość z rywalizacji sportowej. Rozumie związek pomiędzy podejmowanym wysiłkiem treningowym a osiągnięciami w sporcie.

Uczestniczy w pozalekcyjnych działaniach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez szkołę i poza szkołą.

Rozumie, na czym polegają  fizyczne predyspozycje  do  uprawiania określonej dyscypliny sportowej

Współpracuje i współdziała ze wszystkimi członkami zespołu.

Podporządkowuje się ustaleniom i decyzjom sędziego, kapitana zespołu i trenera.

Właściwe zachowanie się na boisku i trybunach zarówno w czasie zwycięstwa jak i porażki.

Panuje nad emocjami, potrafi przekazać i przyjmować krytyczne uwagi.

W konstruktywny sposób radzi sobie w sytuacji walki, zwycięstwa i porażki.

Współpracuje i współdziała w zespole.

Zachęca innych własnym przykładem do aktywności fizycznej.

Stosuje poznane elementy techniki i taktyki w zespołowych formach aktywności fizycznej.

Potrafi panować nad swoimi emocjami w sytuacji walki, zwycięstwa i porażki.

Potrafi dobrać i zademonstrować zestaw ćwiczeń kształtujących określone umiejętności techniczne w koszykówce i piłce ręcznej

Stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych zespołowych formach aktywności fizycznej.

Potrafi wykorzystać opanowane elementy techniki i taktyki w rywalizacji sportowej

Wykorzystuję różnorodne gry z elementami techniki koszykówki i piłki ręcznej w czasie ćwiczeń kształtujących i doskonalących

Wie, jakie są walory rekreacyjne koszykówki i piłki ręcznej. Umie ocenić stopień ryzyka związanego z niektórymi sportami.

Zna charakterystykę gry w piłkę ręczną i koszykową. Zna formy rekreacyjne piłki ręcznej i koszykowej. Zna drużyny piłki ręcznej i koszykowej w regionie, zawodników i ich osiągnięcia.

Wie, jakie jest znaczenie techniki dla dalszego doskonalenia i rozwoju sportowego.

Zna przepisy  i zasady gry wybranych form rekreacyjnych koszykówki i piłki ręczne.

Zna przepisy gry właściwej i różnorodnych odmian rekreacyjnych.

Wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem.

Zna zasady współzawodnictwa zespołowego.

Zna zespoły piłki koszykowej i ręcznej w kraju i na świecie.

Potrafi wykorzystać w praktyce, pełniąc rolę sędziego i organizatora, przepisy gry i zasady organizacji rozgrywek. Zna bieżące wydarzenia sportowe związane z koszykówką i piłką roczną.

Wie, jak dobrać ćwiczenia kształtujące określone umiejętności ruchowe. Zna przepisy gry właściwej i różnorodnych odmian rekreacyjnych piłki koszykowej i ręcznej.

Wie, jakie są zasady opracowania indywidualnego planu treningowego.

 

Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Uczeń:

Postawa

Umiejętności

Wiadomości

Przestrzega zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Przyjmuje odpowiedzialność za własne ciało i harmonijny rozwój organizmu, prowadzi  higieniczny i zdrowy tryb życia.

Wyjaśnia związek miedzy aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Podporządkowuje się poleceniom nauczyciela w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i współćwiczącym. Bezpiecznie korzysta ze sprzętu i urządzeń gimnastycznych.

Kreuje zachowania prozdrowotne. Dostrzega i rozumie wpływ rówieśników i środków masowego przekazu na postawy wobec  własnego organizmu.

Właściwie ocenia własne możliwości, podejmuje wysiłek adekwatnie do posiadanych umiejętności

Systematyczne, dobrowolne i świadome podejmuje wysiłek fizyczny.

Dostosowuje ćwiczenia do możliwości współpartnera.

Wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi.

Właściwie dobiera rodzaj wypoczynku do wykonywanej pracy.

Kreuje zachowania prozdrowotne. Jest wytrwały i konsekwentny w podejmowanych działaniach na rzecz zdrowia i harmonijnego rozwoju fizycznego własnego i innych

Wykorzystuję w praktycznym działaniu wiedzę i elementy techniki ćwiczeń gimnastycznych . Swoją postawa zachęca innych do aktywności fizycznej.

Potrafi zaplanować i wykonać układ gimnastyczny. Dokonuje pomiarów wysokości i ciężaru ciała. Wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy ( BMI ).

Wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne, elementy jogi.

Samodzielnie opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, określone partie mięśni i korygujące postawę. Potrafi opracować prawidłowa dietę w zależności od BMI

Wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze.

Wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo - wzrostowy BMI.

Potrafi samodzielnie dobrać ćwiczenia w zależności od zadania.

Omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia.

Wykorzystanie w praktycznym działaniu opanowane elementy techniki ćwiczeń gimnastycznych.

Potrafi ułożyć i wykonać odpowiedni zestaw ćwiczeń korekcyjnych, kompensacyjnych i rekreacyjnych.

Umie określić wskazania i przeciwwskazania dotyczące stylu życia, w tym aktywności fizycznej i odżywiania, w zależności od BMI osoby.

Potrafi zaplanować zadania ruchowe w zależności od potrzeb

Potrafi wykorzystać ćwiczenia relaksacyjne do wypoczynku.

Samodzielnie dobiera ćwiczenia w zależności od zadania. Umie planować zadania ruchowe.

Potrafi zaplanować zestaw ćwiczeń relaksacyjnych. Umie wykorzystać trening autogenny.

Wie, jaki jest wpływ ćwiczeń na zachowanie prawidłowej postawy ciała, zna podstawowy zasób ćwiczeń rozwijających ogólną sprawność organizmu. Zna zasady prawidłowego żywienia. Wie, jakie mogą być przyczyny i skutki otyłości i nieuzasadnionego odchudzania się.

Wymienia choroby cywilizacyjne spowodowane niedostatkiem ruchu w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu, otyłość oraz sposoby zapobieganie im.

Zna właściwe sposoby kontroli i utrzymania prawidłowej wagi. Zna przyczyny i skutki chorób związanych z zaburzeniami odżywiania się ( anoreksja, bulimia)

Zna klasyfikację ćwiczeń gimnastycznych. Wie, jakie znaczenie mają ćwiczenia relaksacyjne.

Wie, jakie znaczenie dla zdrowia mają codzienne ćwiczenia gimnastyczne.

Wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia.

Wie, jakie jest znaczenia ćwiczeń gimnastycznych dla zdrowia i urody. Zna przykładowe zestawy ćwiczeń na poszczególnych przyrządach gimnastycznych i technikę ich wykonania.

Zna zdrowotne walory ćwiczeń gimnastycznych. Wie, jak dobrać ćwiczenia w zależności od potrzeb i przeznaczenia.

Wie, jakie są zasady opracowania indywidualnego planu ćwiczeń w zależności od głównego celu.

 

Cykl 5. Rekreacja i wypoczynek. Sporty zimowe.

Uczeń:

Postawa

Umiejętności

Wiadomości

Prowadzi aktywny tryb życia. Dokonuje wyborów korzystnych dla zdrowia. Współpracuje w grupie i przestrzega ustalonych reguł w celu zachowania i zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym. Potrafi udzielić pierwszej pomocy i właściwie zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Ponosi odpowiedzialność za partnera.

Dostrzega celowości i konieczność prowadzenia prozdrowotnego stylu życia, dbania o zdrowie swoje i swoich bliskich. Rozumie, że aktywność fizyczna jest źródłem dobrego samopoczucia. Wykorzystuje różnorodne formy  rekreacji jako  sposób wzmocnienia więzi rodzinnych. Jest inicjatorem różnorodnych form wypoczynku czynnego dla rodziny i rówieśników.

Prowadzi prozdrowotny styl życia.

Wykorzystuje dla poprawienia stanu swojego zdrowia, w praktycznym działaniu opanowane umiejętności ruchowe.

Rozumie, dlaczego zdrowie jest wartością, wie, że trzeba się o nie troszczyć.

Odczuwa potrzebę aktywności ruchowej w czasie wolnym od pracy. Jest świadomy sensu dbania o zdrowie swoje i swoich najbliższych

Wykorzystuje nabyte umiejętności w rekreacji i sporcie. Rozpoznaje czynniki pozytywnie wpływające na dobre samopoczucie.

Właściwie ocenia sytuację, rozpoznaje zagrożenia zdrowia lub życia.

Potrafi rozpoznać, zdefiniować i zneutralizować czynniki, zachowania i sytuacje zagrażające życiu.

Wykorzystuje opanowane umiejętności ruchowe w praktycznym działaniu w sporcie i rekreacji.

Wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z niektórymi sportami lub wysiłkiem fizycznym.

Wykorzystuje w życiu codziennym praktyczne umiejętności narciarstwa dla rekreacji i rywalizacji sportowej.

Zna czynniki kształtujące zdrowie człowieka. Wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem a środowiskiem. Zna zasady bezpiecznego korzystania ze stoków zjazdowych i tras narciarskich.  Omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem.

Zna walory sportowo-rekreacyjne i turystyczne najbliższej okolicy i potrafi je wykorzystać dla sportów i rekreacji

Wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości.

Wie, jakie są sposoby ochrony i dbania o zdrowie we wszystkich okresach życia.

Zna historię narciarstwa w Polsce, osiągnięcia polskich zawodników oraz historyczne osiągnięcia w sportach zimowych.

Zna i wykorzystuje walory rekreacyjne i zdrowotne narciarstwa.

 

Cykl 6. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Uczeń:

Postawa

Umiejętności

Wiadomości

Współpracuje w grupie, potrafi podporządkować się określonym regułom działania w zespole. Jest ambitny w dążeniu do celu.

Dostosowuje swoje działania do możliwości partnera ćwiczeń.

Właściwie zachowuje się w sytuacjach spornych. Jest kulturalnym kibicem.

Dostrzega pozytywne strony w sytuacjach trudnych. Opracowuje strategię współpracy i współdziałania w zespole w celu osiągnięcia wyniku. Przez negocjacje broni własnego zdania.

Współpraca i współdziałanie w zespole. Podporządkowanie się decyzjom trenera i kapitana zespołu.

Właściwe zachowuje się w sytuacjach sportowych - kultura dyskusji, kultura kibicowania.

Uświadomienie związku między zdrowiem a środowiskiem.

Jest zainteresowany siatkówką, na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe w tej dziedzinie.

Właściwie zachowuję się w sytuacjach spornych. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej.

Zachęca swoim przykładem innych do rekreacji i aktywności fizycznej.

Stosuje poznane elementy techniki i taktyki w poznanych zespołowych formach aktywności fizycznej. Potrafi panować nad swoimi emocjami w sytuacji walki, zwycięstwa i porażki.

Umie optymistycznie ocenić rzeczywistość. Potrafi dobrać i zademonstrować zestaw ćwiczeń kształtujących określone umiejętności techniczne w piłce siatkowej.

Potrafi podejmować decyzje i współpracować w zespole.

Potrafi zorganizować turniej szkolny.

Współdziała w grze w sytuacji rywalizacji z zastosowaniem poznanych elementów techniki

Potrafi zastosować poznane elementy techniki i taktyki piłki siatkowej w rekreacji.

Potrafi samodzielnie zorganizować i przygotować turniej sportowy dla swoich rówieśników

Omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne.

 Zna rekreacyjne formy siatkówki.

Wie, jakie są rekreacyjne walory siatkówki.

Zna zespoły siatkarskie w regionie, zawodników i ich osiągnięcia.

Zna przepisy gry w piłkę siatkową i siatkówkę plażową.

Wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem a środowiskiem oraz co sam może zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

Zna i stosuje zasady współdziałania zespołowego.

Wie jakie są systemy i rodzaje rozgrywek piłki siatkowej.

Zna Polską i światową ligę siatkówki, drużyny i ich osiągnięcia.

Zna przepisy gry i przepisy sędziowania zawodów w stopniu umożliwiającym pełnienie roli organizatora, trenera i sędziego. na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe związane z piłka siatkową.

Zna zasady organizacji, systemy i rodzaje rozgrywek piłki siatkowej. Wie, jakie są rekreacyjne i zdrowotne walory siatkówki.

Zna znaczenie zdrowotne i rekreacyjne siatkówki. Umie wykorzystać predyspozycje w rywalizacji sportowej

 

Cykl 7. Taniec, ruch i muzyka

Uczeń:

Postawa

Umiejętności

Wiadomości

Kulturalnie zachowuje się  podczas zabaw tanecznych i dyskotek.

Jest dumny i świadomy wartości własnego dziedzictwa kulturowego.

Obiektywnie dokonuje samooceny wykonania zadania.

Wyjaśni, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych, radzenie sobie  z krytyką.

Dostrzega piękno ruchu i muzyki.

Konfrontuje własną ocenę  z oceną rówieśników i nauczyciela.

Akceptuje odmienność innych.

Ma zrozumienie dla osób chorych psychicznie, właściwie zachowuje się względem chorych.

Dokonuje samooceny wykonania zadania i konfrontuje ją z oceną rówieśników.

Stale rozwija swoje umiejętności rytmiczno taneczne. Wykorzystuje taniec i ruch z muzyką jako formę odpoczynku, rekreacji i relaksu

Zachęca innych do aktywności ruchowej.

Samodzielnie wybiera określony rodzaj aktywności w zależności od zainteresowań i potrzeb.

Potrafi zatańczyć krok podstawowy wybranego tańca regionalnego.

Poprawnie wykonuje zastaw ćwiczeń aerobiku.

Potrafi ułożyć i zatańczyć w parze dowolny układ taneczny wybranego tańca narodowego i regionalnego.

Potrafi wykonać improwizację ruchową do wybranego utworu muzycznego.

Umie samodzielnie opracować i zademonstrować zestaw ćwiczeń do muzyki.

Umie wykonać swobodnie improwizacje ruchowe inspirowane muzyką, wyraża uczucia w ruchu.

Zna przykładowe ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe

Potrafi opracować i wykonać zestaw ćwiczeń relaksacyjnych.

Opracowuję i wykonuję indywidualne lub w parze dowolny układ tańca towarzyskiego.

Potrafi dobrać ruch i aktywność fizyczną w zależności od zainteresowań i potrzeb.

Zna znaczenie tańców narodowych i regionalnych dla kultury człowieka, regionu i narodu.

Zna zasady kulturalnego zachowania się podczas tańców towarzyskich.

Zna podstawowe elementy kultury swojego regionu.

Zna charakterystykę tańca narodowego, tańca regionalnego i towarzyskiego. Zna różnorodne przykłady rekreacyjnych form ćwiczeń przy muzyce

Omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS).

Zna zasady kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych.

Wie, na czym polega relaksacyjna i terapeutyczna rola muzyki i tańca. Wie, co to jest trening autogenny.

Wskazuje na powiązanie tradycji i obyczajów regionu z tradycją i kulturą Polski.

Zna rodzaje aerobiku. Zna i przestrzega zasady kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych.

Wie, jako opracować i prowadzić zajęcia ruchowe z muzyka dla rówieśników.

 

 

Cykl 8. Piłka nożna - zawodnik, sędzia, kibic.

Uczeń:

Postawa

Umiejętności

Wiadomości

Przestrzega zasady współżycia społecznego na boisku i w życiu codziennym.

Właściwie zachowuje się w roli zawodnika i kibica zarówno w sytuacji zwycięstwa, jaki porażki.

Wykorzystuje w praktycznym działaniu wiedzę i umiejętności w celu zachowania swojego i swoich bliskich.

Właściwie zachowuję się w roli organizatora, trenera i kibica zarówno w sytuacji zwycięstwa, jak porażki. Zachęca innych do aktywnego wypoczynku.

Właściwie rozróżnia różnorodne negatywne zjawiska w sporcie.

Wykorzystuję poznane elementy techniki i taktyki gier sportowych w rekreacji.

Potrafi, używając argumentów i własnego przykładu, przekonać innych do aktywności fizycznej.

Omawia zasady współpracy zespołowej w sporcie i w życiu codziennym.

Zna sposoby organizowania rozgrywek szkolnych, systemy rozgrywek eliminacyjnych i finałowych.

Zna bieżące wydarzenia w piłce nożnej w kraju i na świecie.

Zna przepisy gry i organizacji turniejów oraz zawodów piłkarskich w stopniu umożliwiającym pełnienie roli organizatora, sędziego i trenera.

Zna sposoby organizowania rozgrywek szkolnych, systemy rozgrywek eliminacyjnych i finałowych.

Wie, jakie mogą być negatywne skutki niewłaściwe stosowanej aktywności fizycznej.