ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W. Witosa w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 68

23 - 300 Janów Lubelski

Dysponent strony: mgr C. Dobrowolski - nauczyciel wychowania fizycznego

 
 
 
   
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sporty - Obronne

Projekt "Młodzi Nieustraszeni"

 

 

Szkolne Koło

Ligi Obrony Kraju

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego dla uczniów

Liceum ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego

im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843):

 

Zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego

1.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z realizacji zajęć wychowania fizycznego.

2.      Dłuższe zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

3.      Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

4.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. (Dz .U. 2015 poz. 843 § 5 ust. 1. )

5.      Opinię lekarską wystawioną na okres, co najmniej jednego miesiąca w danym roku szkolnym, w tym na jedno półrocze lub cały rok szkolny, należy złożyć wraz z odpowiednim podaniem w sekretariacie szkoły. /Załącznik nr 1/

6.      O zwolnienie ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni), którzy składają w sekretariacie szkoły podanie kierowane do dyrektora szkoły, zgodne z załącznikiem nr 1 niniejszej procedury. Do wskazanego podania rodzice (prawni opiekunowie) załączają także opinię o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, wydaną przez lekarza.

7.      Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru lub całego roku szkolnego – do 30 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 14 dni roboczych od rozpoczęcia II semestru.

8.      Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu podania. Uczeń odbiera ustaloną decyzję dyrektora szkoły w sekretariacie szkoły.

9.      Sekretariat przekazuje stosowną decyzję dyrektora szkoły nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z wychowania fizycznego, który zobowiązany jest do uwzględnienia decyzji w pracy z uczniem.

10.  Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na brak możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

11.  Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.

12.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. ( Dz. U. 2015 poz. 843 § 5 ust. 3.)

13.  Jeżeli uczeń uzyskał ocenę z zajęć wychowania fizycznego za I półrocze w danym roku szkolnym, a w II półroczu decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, to na świadectwie szkolnym związanym z ukończeniem zajęć w danym roku szkolnym wpisuje się ocenę uzyskaną na koniec II półrocza.

 

 Zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń

1.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego.

2.      Opinię lekarską o zwolnieniu ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego wystawioną na okres, nie mniejszy niż jeden miesiąc w danym roku szkolnym, w tym na jedno półrocze lub cały rok szkolny, należy złożyć wraz z odpowiednim podaniem w sekretariacie szkoły. /Załącznik nr 2 uczeń niepełnoletni/ /Załącznik nr 3 /    /Załącznik nr 4 uczeń pełnoletni/

3.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii (Dz. U. 2015 poz. . ( dotyczy okresów dłuższych niż 1 miesiąc)

4.      Dyrektor szkoły wydaje zalecenie o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego realizacji w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu podania.

5.      Uczeń odbiera zalecenie od dyrektora szkoły w sekretariacie szkoły i informuje nauczyciela wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

6.      Zalecenie o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia  określonych ćwiczeń wydanej przez lekarza dyrektor przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić opinię lekarza w pracy z uczniem.

7.      Zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego niedostarczone w terminie będzie respektowane przez dyrektora szkoły począwszy od daty złożenia podania wraz z opinią lekarską w sekretariacie szkoły.

 

Postanowienia końcowe

1.      Komplet dokumentacji dotyczącej zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego przechowuje w bieżącym roku szkolnym sekretariat szkoły.

2.      Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz zaświadczenie zwalniające ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych niedostarczone w terminie, będą ważne od daty jego złożenia w sekretariacie Szkoły.

3.      W przypadku zdarzeń zdrowotnych, losowych zaistniałych w trakcie roku szkolnego podanie z dołączoną opinią lekarską należy złożyć w ciągu tygodnia od uzyskania opinii lekarskiej.

4.      W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

5.      Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego z wsteczną datą ( np. zaświadczenie wystawione w dniu 10 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września ) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

6.      Decyzję dyrektora szkoły przekazuje uczniowi pracownik sekretariatu, który dostarcza ją nauczycielowi wychowania fizycznego.

7.       Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego a okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z tego przedmiotu.

8.      Losowe wypadki będą indywidualnie rozpatrywane.

9.      W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą, decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

10.  Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Załącznik nr 1

Podanie o zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach.

/wypełnia rodzic/

Załącznik nr 2

Podanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza w tych zajęciach.

/wypełnia rodzic/

Załącznik nr 3

Opinia o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia

ćwiczeń w zajęciach wychowania fizycznego

Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim

/wypełnia lekarz/